top of page

SENSIBILISYON & 
ASISTANS FANMI

Nou ankouraje endepandans pou paran nou sèvi yo atravè klas, atelye, ak opòtinite volontè. Depatman Outreach nou an reponn a nenpòt bezwen kominote a epi sèvis nou yo toujou ap vire. Gen kèk sèvis nou bay kounye a yo enkli:  
 

 • DCF Aksè aplikasyon yo

 • Referans pou swen timoun

 • Asistans pou vòl salè

 • Sipò ak referans pou vyolans domestik

 • Referans legal

 • Referans medikal

 • Aplikasyon SSN/Paspò

 • Sèvis dantè pou timoun (an patenarya ak Nicklaus Children's Hospital)

 • Kovid-19  & edikasyon

 • Referans swen prenatal

 • Distribisyon kouchèt

 • Rad ak distribisyon mèb

 • Preparasyon pou siklòn

 • Asistans finansye*

 • diferan klas**

* Depandan sou finansman sibvansyon

** Tou depann de enterè kominote a ak disponiblite volontè

IMG_0633.JPG
bottom of page